STANOVY

Stanovy
asociácie
Slovenská asociácia nožiarov

V súlade s ustanoveniami zákona č.83/90 prijala dňa 20.12.2009 Slovenská asociácia nožiarov tieto stanovy:

I.
Názov:
Slovenská asociácia nožiarov

Slovenská asociácia nožiarov je nezávislým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, s právnou a ekonomickou subjektivitou, ktoré jedná svojím menom a nesie zodpovednosť za svoje záväzky.

Slovenská asociácia nožiarov vytvára svoju vlastnú členskú základňu, vydáva potvrdenie o členstve a používa vlastnú symboliku (znak).

Sídlom Slovenskej asociácie nožiarov je: 903 01 Tureň č.192

Asociácia združuje občanov a inštitúcie, ktorí (ktoré) súhlasia s týmito stanovami a podporujú činnosť tejto asociácie.

Asociácia vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

II.
Cieľ činnosti asociácie

Cieľom činnosti asociácie je:

a)    napomáhať rozvoju nožiarskeho remesla a príbuzných umeleckých remesiel v SR,
b)    pôsobiť na nepretržitý rast odbornej a estetickej úrovne členov asociácie najmä usporadúvaním a podporovaním výstav, odborných súťaží, školení a pod.,
c)    v rámci možností poskytovať relevantné informácie týkajúce sa obstarania potrebných materiálov, informácií a pod.,
d)    na základe vytvorených kritérií prideľovať ochrannú známku asociácie výrobkom špičkovej kvality,
e)    propagovať prácu členov asociácie doma aj v zahraničí dostupnými formami,
f)     spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami z domova aj zo zahraničia pri naplňovaní cieľov asociácie.

III.
Členstvo v asociácii

O riadne členstvo môže požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá aktívne pôsobí v obore nožiarstva resp. v príbuzných oboroch, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom asociácie, spĺňa podmienky členstva a ktorú odporučili najmenej traja členovia asociácie.

Členom sa stáva čakateľ na základe schválenia uznášaniaschopnou členskou schôdzou minimálne 3/5 väčšinou prítomných riadnych členov.

Kolektívne členstvo môže nadobudnúť občianske združenie alebo právnická osoba, ktoré sa hlásia k cieľom asociácie.

Čestné členstvo sa môže udeľovať fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj alebo popularizáciu nožiarskeho remesla alebo významne podporujú činnosť asociácie.

Riadne a kolektívne členstvo vzniká schválením písomnej prihlášky členskou schôdzou, v ktorej sa nový člen zaviaže dodržiavať stanovy a uhradením členského príspevku.

Čestných členov menuje predstavenstvo asociácie na základe schválenia členskou schôdzou.

Riadne a kolektívne členstvo podlieha každoročnej prolongácii, vykonanej formou zaplatenia členského príspevku s termínom do 31. januára aktuálneho roka.

Členstvo zaniká:

a)    vystúpením z asociácie,

b)    úmrtím člena; zánikom právnickej osoby,

c)    vylúčením člena,

d)    nezaplatením členského príspevku.

IV.
Práva a povinnosti členov

Právom člena je podieľať sa na akciách asociácie, zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať návrhy, voliť a byť volený do predstavenstva.

Povinnosťou člena je dodržiavať stanovy asociácie, uhrádzať členské príspevky a podľa svojich možností aktívne napomáhať realizácii cieľov asociácie. Čestní členovia sú oslobodení od platenia členských príspevkov.

V.
Orgány asociácie

Orgánmi asociácie sú:

a)    najvyšší orgán (členská schôdza)

b)    výkonný orgán (predstavenstvo)

c)    štatutárny orgán (predseda , výkonný tajomník)

d)    revízor účtov

VI.
Zastupovanie asociácie

Menom asociácie koná jej predseda alebo výkonný tajomník.

VII.
Členská schôdza

Členská schôdza je najvyšším orgánom asociácie. Koná sa najmenej raz do roka a zvoláva ju predseda asociácie alebo výkonný tajomník. V mimoriadnych prípadoch je možné hlasovať o návrhoch predstavenstva korešpondenčne.

Členská schôdza je spôsobilá sa uznášať iba ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Rozhodnutie o zmene alebo zrušení ustanovení stanov vyžaduje minimálne trojpätinovú väčšinu riadnych členov prítomných na členskej schôdzi, ktorá je uznášaniaschopná.

Členská schôdza volí a odvoláva členov predstavenstva a revízora účtov, uznáša sa na zásadách činnosti asociácie, prejednáva a schvaľuje správu o činnosti, správu hospodára a revízora účtov, určuje výšku členských príspevkov, rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu predstavenstva.

VIII.
Predstavenstvo

Predstavenstvo je výkonným orgánom asociácie a riadi jej činnosť. Predstavenstvo tvoria najmenej traja, najviac piati členovia asociácie. Členov predstavenstva s výnimkou predsedu volí členská schôdza na dobu piatich rokov. Predsedu volí členská schôdza z radov všetkých členov asociácie na obdobie dvoch rokov. Predstavenstvo si zo svojho stredu zvolí výkonného tajomníka a hospodára, ktorý zodpovedá za ekonomické otázky chodu asociácie.

IX.
Revízor účtov

Revízor účtov je volený členskou schôdzou ad hoc. Vykonáva kontrolu účtov a s výsledkami oboznamuje členskú schôdzu.

X.
Zásady hospodárenia

Hospodárenie sa riadi všeobecne platnými predpismi.

Asociácia vytvára svoj majetok najmä z členských príspevkov, darov a z výsledku vlastného hospodárenia.

Hospodári na základe rozpočtu, ktorý pripravuje hospodár a schvaľuje predstavenstvo.

Správu o hospodárení za príslušný rok predkladá hospodár členskej schôdzi.

XI.
Zánik asociácie

Asociácia zaniká uznesením členskej schôdze alebo právoplatným rozhodnutím MV SR.

XII.
Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť vzatím zmeny na vedomie MV SR.

Komentáre sú uzavreté.