úvod

Vážení priatelia, s radosťou vám oznamujeme, že dňa 9.3.2005 bola MV zaregistrovaná Slovenská asociácia nožiarov. Návrh na registráciu predložil prípravný výbor v zložení Šanta, Bojtoš, Mojžiš a Marek. Po jej zaregistrovaní sa dňa 14.3.2005 uskutočnilo 1. zasadnutie členskej schôdze, kedy sa volilo predstavenstvo a za jeho predsedu bol zvolený Ladislav Šanta (LASKY).

Dňa 30.4.2005 sa po skončení výstavy NOŽE 2005 – Bratislava konalo v DK Ružinov 2. zasadnutie členskej schôdze, na ktorom bolo prijatých 10 nových členov, bola schválená výška ročného členského poplatku a definovali sa kritériá a podmienky, ktoré budú musieť spĺňať členovia a noví kandidáti na členstvo. Podrobnejšie sa špecifikoval prínos asociácie, ktorý bude mať pre svojich členov, ako aj jej úloha vo vzťahu navonok. O členstvo už prejavili záujem ďalší uchádzači a informácia o zaregistrovaní asociácie bude zaslaná aj ďalším potenciálnym záujemcom.

Dňa 1.4.2006 bolo do asociácie prijatých ďalších 5 nových členov, takže k dnešnému dňu je ich počet 19.

Dňa 10.12.2006 bol za riadneho člena asociácie prijatý Miroslav Chromý a za čestného člena bol prijatý Ing. Alojz Drábek.

Dňa 28.4.2007 boli za riadnych členov prijatí páni Cuník, Mižov a Maďarič (Brno, ČR) a za čestného člena bol prijatý Pavel Formánek sr. (Příbram, ČR). Jednému členovi zaniklo členstvo z dôvodu neuhradenia členského poplatku za rok 2006.

Dňa 16.12.2007 boli za riadnych členov prijatí páni Libor Tobolák z ČR a Brian Chovanec momentálne žijúci a pôsobiaci v Austrálii.

Dňa 10.5.2008 boli za riadnych členov prijatí páni Varchola, Macák a Štofčík.

Dňa 15.5.2008 Šanta (Lasky) odstúpil z funkcie predsedu asociácie a vystúpil z asociácie.

Dňa 21.12.2008 boli za riadnych členov prijatí páni Ľuboš Píš a Ing. Luboš Majan. Liborovi Tobolákovi zaniklo členstvo z titulu neuhradenia členského príspevku za rok 2008.
Za nového predsedu bol zvolený Filip Horváth.

Dňa 18.04.2009 bol za riadneho člena prijatý Matúš Fraňo a za čestného člena MUDr. Vladimír Dobiáš.

Dňa 20.12.2009 bol za riadneho člena prijatý Miloš Gnida a za čestného člena Ing. Ľubomír Mesároš – šéfredaktor časopisu Zbrane a bezpečnosť.

Dňa 24.04.2010 bol za riadneho člena prijatý Ladislav Švec a členstvo zanikolo Igorovi Chovancovi z dôvodu úmrtia.

Dňa 18.12.2010 boli za riadnych členov prijatí páni Ladislav Máté a Peter Šimon, členstvo zaniklo pánom Miroslav Chromý z dôvodu úmrtia a Brianovi Chovancovi a Radovanovi Štofčíkovi z osobných dôvodov.

Dňa 04.12.2011 boli za riadnych členov prijatí páni Igor Hritz, Csaba Szabó a maďarský nožiar Jánoš Madaras.

Ku koncu roka 2011 zaniklo členstvo nasledujúcim členom: Arpád Bojtoš, Ivan Macák, Róbert Mižov a Július Mojžiš, ktorí z asociácie vystúpili z osobných dôvodov.

Dňa 16.06.2012 sa v Dolnej Seči konala riadna výročná členská schôdza – tentokrát výnimočne v areáli “ranča” nášho člena Dušana Baču, ktorá bola po jej skončení spojená s posedením pri guláši a pečenom prasiatku.

Z dôvodu vystúpenia členov Bojtoša a Mojžiša, ktorí boli zároveň aj členmi predstavenstva, sa pristúpilo k voľbe nového predstavenstva na funkčné obdobie piatich rokov. Do trojčlenného predstavenstva boli navrhnutí boli páni Bača, Lupták a Marek, ktorí s návrhom do funkcie súhlasili a následne boli jednohlasne schválení za nových členov predstavenstva. Novozvolení členovia predstavenstva si pri najbližšej príležitosti spomedzi seba zvolia predsedu predstavenstva. Keďže aj predsedovi SAN, p. Filipovi Horváthovi už vypršalo funkčné obdobie dvoch rokov, tento bol znova jednohlasne zvolený za predsedu na obdobie ďalších dvoch rokov.

V roku 2012 bol vytvorený a uvedený do prevádzky server resp. portál SAN pod doménou www.noziari.sk Administrátorom stránok je Miloš Gnida.

V decembri 2012 sa konala už tradičná – 4. “predvianočná” výstava nožov “Nože SAN – Bratislava”, spojená s tombolou, kedy cenu do tomboly – krásnu dýku s damaškovou čepeľou – venoval Miloš Gnida.

Ku koncu roka 2012 zaniklo členstvo Richardovi Chromému.

V marci 2013 sa nám konečne podarilo – vďaka iniciatíve a kontaktom nášho člena Ing. Luboša Majana – vydať prvý almanach SAN – ALMANACH 2013 – s profilmi a ukážkou tvorby jej členov.

V apríli bol za riadneho člena prijatý Milan Mozolič.

V júni 2013 sa v Dolnej Seči konala už druhá slávnostná výročná schôdza spojená s posedením pri občerstvení. Bolo to príjemné a podnetné.

1. decembra 2013 sa konala už tradičná – 5. “predvianočná” výstava nožov “Nože SAN – Bratislava”, spojená s tombolou, kedy cenu do tomboly – dýku typu “Commandos” – venoval majster Maďarič z Brna. Na schôdzi, ktorá nasledovala boli za riadnych členov asociácie prijatí nožiari Miroslav Hašo a Jozef Mészáros.

V apríli 2014 sa po jarnej bratislavskej výstave nožov konalo jubilejné 20. valné zhromaždenie SAN. Každý z členov si prevzal nášivku s logom SAN, ktorou bude asociáciu reprezentovať na rôznych akciách, ako aj príslušný počet zostávajúcich Almanachov 2013, ktoré rozdá podľa svojho uváženia. Členom, ktorí su už v dôchodkovom veku, sa výška členského poplatku znížila na polovicu.

V júli sa konalo už tradičná 3. výročná schôdza v Dolnej Seči, kde sa pri následnom neformálnom posedení spojenom s občerstvením debatovalo o aktuálnych témach.

14. decembra 2014 sa konala 6. “predvianočná” výstava nožov “Nože SAN – Bratislava”, spojená s tombolou, kedy cenu do tomboly – nôž s krásnou damaškovou čepeľou venoval majster Laco Máté. Knihu o scrimshaw – ako cenu naviac – venoval náš priateľ Mišo Zozuľák. Na schôdzi, ktorá nasledovala boli za riadnych členov asociácie prijatí nožiari Peter Kostolanský, Michal Komorovský a Peter Ročkai.

Ku koncu roku zaniklo členstvo Milanovi Mozoličovi a Csabovi Szabóovi z dôvodu neuhradenia členského za rok 2014.

Na výročnej schôdzi v auguste 2015 náš čestný člen Ing. Drábek prezentoval svoju novú publikáciu „Nožiarstvo na Slovensku“. Okrem histórie a súčasnosti kniha prezentuje aj profily viacerých nožiarov, vrátane členov SAN a ako taká, prispieva k propagácii nožiarstva v radoch širokej verejnosti.

Dňa 13. decembra 2015 sa konala 7. “predvianočná” výstava nožov “Nože SAN – Bratislava”, spojená s tombolou, kedy cenu do tomboly – krásny nôž – venoval majster Peter Šimon. Na nasledujúcej schôdzi podali prihlášku za riadneho člena SAN kandidáti Jaromír Bareš a Michal Zozuľák. Kandidáti predložili ukážku svojej tvorby a na základe hlasovania boli jednohlasne prijatí za riadnych členov SAN.

Na jarnej schôdzi, ktorá sa konala 23.04.2016 bol za riadneho člena prijatý Michal Rakica, s ktorým sa do budúcnosti počíta ako s novým výkonným tajomníkom SAN.

V lete sa v Dolnej Seči uskutočnila tradičná výročná schôdza spojená s posedením členov.

V decembri – 11.12.2016 – sa konala 8. “predvianočná” výstava nožov “Nože SAN – Bratislava”, spojená s tombolou, kedy cenu do tomboly – krásny nôž – venoval majster Peter Varchola.

Na schôdzi. ktorá nasledovala po výstave, podal prihlášku za riadneho člena SAN kandidát Štefan Galovič, ktorý predložil ukážku svojej tvorby a na základe hlasovania bol jednohlasne prijatý za riadneho člena SAN. Na tejto schôdzi odstupujúci tajomník Alfréd Marek protokolárne odovzdal funkciu výkonného tajomníka členovi Michalovi Rakicovi. Záverom schôdze, ako prejav vďaky za prácu vykonanú v prospech asociácie, predseda Filip Horváth slávnostne odovzdal v mene všetkých členov odstupujúcemu tajomníkovi Alfrédovi Marekovi prekrásny nôž vyrobený členmi asociácie spolu s darovacím certifikátom.

Asociácia má v súčasnosti 34 riadnych a štyroch čestných členov.

V prípade záujmu si môžete prečítať stanovy asociácie v aktuálnom znení tak, ako boli po zapracovaní určitých úprav schválených členskou schôdzou dňa 20.12.2009, vzaté na vedomie MV.

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre sú deaktivované